00 / 00
|

Zaštita životne sredine

AD Imlek ima integrisani menadžment sistem u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO14001:2004. i OHSAS 18001:2007. U svom poslovanju veliku pažnju posvećuje zaštiti životne sredine i poštovanju svih akata zakonske regulative i ima uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine od 2012. godine, što je potvrdio dobijanjem sertifikata za sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004. Odgovorno ponašanje prema životnoj sredini jedan je od elemenata Politike AD Imleka i sprovodi se primenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. Imlek je 2009. godine učestvovao u projektu ,,Čistija proizvodnja” pod pokroviteljstvom UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), a taj projekat podrazumeva proces proizvodnje sa maksimalnom racionalizacijom utrošaka sirovina i svih korišćenih energenata.

U cilju poboljšanja učinaka naših procesa u zaštiti životne sredine, kao i usaglašavanjem sa zahtevima zakonske regulative, konstantno planiramo nove projekte, mere i aktivnosti i radimo na njihovoj realizaciji. Timski rad, uključenost, osećaj vlasništva nad procesima i podrška od strane svih zaposlenih, obezbeđuju ostvarenje ciljeva i politike AD Imleka. Merimo i preispitujemo ostvarenje postavljenih ciljeva, ali i postavljamo nove, kako bismo imali kontinuirano poboljšanje.

AD Imlek je posvećen zaštiti životne sredine i radi na smanjenju karbonskog otiska, koji je mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, a izražava se u tonama (ili kilogramima) ekvivalenata ugljen-dioksida. Prate se svi nivoi emisija i radi se na njihovom realnom smanjenju.

 
 

Ambalaža ima značajnu ulogu u održavanju vrhunskog kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda. Uzimajući u obzir količinu ambalaže koju koristimo, taj aspekt našeg poslovanja ima značajan uticaj na životnu sredinu, pa radimo na smanjenju uticaja ambalaže u svakoj od faza životnog ciklusa: izradi, recikliranju, odlaganju. Krajnji cilj nam je, uz smanjenje generisanja otpada, i zatvaranje kruga recikliranja. Vodi se evidencija o svim vrstama otpada koji se generiše na našim proizvodnim lokacijama, kao i o ambalažnom otpadu nastalom nakon konzumacije naših proizvoda. Sav otpad se predaje ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom.

AD Imlek radi na stalnom unapređenju zaštite životne sredine definišući ciljeve i projekte, ali i organizujući obuke za svoje zaposlene radi stalnog podizanja njihovog nivoa svesti kada je reč o toj temi.

Uticaj na životnu sredinu

Potrošnja vode (L/L prerade)

Godina

2007

2016

2016 vs 2007

Potrošnja vode (L/L prerade)

4.177

3.87

-7.35

Potrošnja gasa (m3/L prerade)

Godina

2011

2016

2016 vs 2011

Potrošnja gasa

0.019

0.017

-10.53

Potrošnja električne energije (kWh/L prerade)

Godina

2007

2016

2016 vs 2007

Potrošnja  električne energije

0.09

0.120

33.3

 

Količina generisanog otpada(kg/L prerade)     

Godina

2007

2012

2016

2016 vs 2012

Količina otpada

0.004

0.008

0.005

- 37.5

% recikliranog

39,14

60.60

73.48

21.25

                                                                                                                    

Imlek kontinuirano radi na tehničko-tehnološkom poboljšanju svojih procesa i tom prilikom primenjuje najbolje dostupne tehnike (BAT). Svake godine se izrađuje plan kojim se predviđaju uštede, gde god je to moguće, a one se tiču energetske efikasnosti. Na taj način ostvarujemo uštede i doprinosimo smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

 

Nazad
|
01 / 02

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Moja Kravica Junior 250ml

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ex saepe odio animi, dolores impedit architecto fuga quam ut, accusamus totam illo doloremque ipsum, deleniti veritatis numquam corporis commodi repellat quasi.

Informacije o proizvodu
Proizvod i opis
Pakovanje/SKU
mlečna mast
Rok trajanja i uslovi čuvanja
Transportno pakovanje
Proteini
Ugljeni hidrati
Energetska vrednost
Balans+ jogurt
TTOSO 1kg
1g
25 dana
12 komada
3,2g
5,2g
192kJ/46kcal